10 November 2011
2:00PM — Hancock 100
Akshay Sharma